Search
Close this search box.
  • Sa ei ole veel tooteid lisanud.
Ostukorvi
Kokku: 0,00 
  • Sa ei ole veel tooteid lisanud.
Ostukorvi
Kokku: 0,00 

Kasutustingimused

Kasutustingimused

 

1. Üldtingimused

1.1 Supermina online teenuste (edaspidi Teenus) pakkujaks on Supermina OÜ (edaspidi Supermina), registrikood: 16527933, aadress: Vabaduse pst 72 Tallinn 11621, e-mail: hello@supermina.ee

1.2. Supermina veebileht (edaspidi “veebileht”) on meditatsiooni, muusika, afirmatsioonide ja loodushelide portaal, mis pakub kasutajatele erinevaid praktikaid ja ressursse. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad sinu ja Supermina vahelist suhet ning määravad, kuidas sa võid meie teenuseid kasutada.

1.3 Supermina teenuseid kasutades nõustud käesolevate kasutustingimustega.

2. Teenuse tellimine, kasutamine ja lõpetamine

2.1 Käesolevad Teenuse kasutamise tingimused (edaspidi Kasutustingimused) kohalduvad kõigile isikutele, kes on endale Supermina veebikeskkonnas kasutajakonto loonud (edaspidi Klient).

2.2 Teenuste kasutamiseks loob Klient endale Supermina veebikeskkonnas kasutajakonto, valib sobiliku teenuse, annab kinnituse Kasutustingimustega tutvumise ja aktsepteerimise kohta ning sisestab Teenuste eest tasumiseks maksekaardi andmed.

2.3 Leping Supermina ja Kliendi vahel Teenuse ostmiseks (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks, kui Klient on loonud kasutajakonto ning aktsepteerinud Kasutustingimused. Lepingu osaks on Kasutustingimused ja Teenuste hinnakiri, millega Klient saab tutvuda Supermina veebikeskkonnas.

2.4 Peale Lepingu sõlmimist saadetakse Kliendi e-posti aadressile kinnitus Lepingu sõlmimise kohta.

2.5 Klient mõistab, et Supermina pakutav teenus on mittepersonaalse iseloomuga kaugteenus, mis tähendab, et see on loodud laiemale kasutajaskonnale ning ei ole kohandatud konkreetse Kliendi vajadustele või eelistustele. Supermina ei vastuta individuaalsete tulemuste eest, mis võivad Kliendil teenuse kasutamisel tekkida, ning Klient nõustub, et teenuse kasutamine toimub täielikult tema omal vastutusel.
Kliendil on soovitatav enne Supermina teenuste kasutamist konsulteerida asjakohaste spetsialistidega, nagu arstid, psühholoogid või terapeudid, et veenduda, et teenuse kasutamine on tema jaoks sobilik ning vastab tema tervisele ja heaolule esitatavatele nõuetele. Supermina ei võta endale vastutust võimalike terviseprobleemide või muude negatiivsete tagajärgede eest, mis võivad Kliendil teenuse kasutamise tulemusena tekkida.

2.6 Teenuse kasutamine on lubatud ainult Kliendile, kes on registreerunud Supermina veebilehele ning on nõustunud kasutustingimustega. See tähendab, et Klient ei tohi jagada oma kasutajanime, parooli ega muud kontoga seotud teavet kolmandatele isikutele. Samuti ei ole lubatud anda oma kontot kolmandatele isikutele kasutada või jagada teenusest saadud sisu kolmandate isikutega, kui selleks pole eraldi luba saadud.
Kolmandatele isikutele teenuse kasutamise võimaldamine võib rikkuda autoriõigusi ning kahjustada Supermina huve ja mainet. Selline tegevus võib kaasa tuua Kliendi konto peatamise või lõpetamise ilma ette teatamata ning ilma mingi kompensatsioonita.
Kliendid peavad austama Supermina teenuse tingimusi ning tagama, et teenuse kasutamine toimub ainult isiklikul eesmärgil ning vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja kasutustingimustele.

2.7 Teenuste kasutamiseks peab Klient tagama, et tal on stabiilne ja toimiv internetiühendus. Supermina veebileht ja teenused on kättesaadavad veebis, mis tähendab, et nende kasutamiseks on vajalik püsiv ja usaldusväärne internetiühendus. Kliendi vastutusel on oma internetiühenduse kvaliteedi tagamine, sealhulgas internetiühenduse kiirus ja andmemaht. Supermina ei võta endale vastutust Kliendi kogemuse eest, mis võib olla seotud aeglase või ebastabiilse internetiühendusega.

2.8 Klient peaks arvestama, et videote, helifailide ja muude sisufailide allalaadimine või voogesitus võib tarbida märkimisväärset kogust andmemahtu ning mõjutada tema internetiühenduse kvaliteeti ja kiirust.

2.9 Teenuste eest tasutakse üks kord kuus, vastavalt Teenuste hinnakirjas toodud hinnale. Tasumine toimub Teenuse esimese kehtivuse kuu eest koheselt pärast Lepingu sõlmimist ja iga järgmine kuumakse teostatakse alati viimasel paketi kehtivuse päeval peale paketi kehtivuse lõppu automaatselt.

2.10 Teenuste eest tuleb tasuda olenemata sellest, kas Klient teenust faktiliselt kasutab või mitte.

2.11 Teenuste kasutamine võib alata ka tasuta prooviperioodiga. Tasuta prooviperioodi kestus määratakse registreerumisel ja see on mõeldud selleks, et uued Kliendid saaksid Teenust proovida.

2.12 Prooviperioodile järgneva arveldustsükli tasu võetakse Kliendi maksekaardilt maha tasuta prooviperioodi lõppedes, kui Klient ei ole lõpetanud Lepingut enne tasuta prooviperioodi lõppu.

2.13 Lepingu sõlmimisega annab Klient nõusoleku ja volitab Superminat kasutama ja töötlema (sh salvestama) tema poolt esitatud maksevahendi andmeid teostamaks ülekandeid Kliendi poolt valitud Teenuste eest tasumiseks vastavalt Lepingu tingimustele. Klient annab oma nõusoleku selleks, et Supermina annab tema maksekaardi andmete töötlemise ja ülekannete teostamise volitused kolmandale isikule ehk operaatorile, kes tegutseb Supermina ülesandel ja nimel.
Klient on teadlik ja nõustub sellega, et mis tahes liiki teenuse ostmisel saab Supermina selliste maksete automaatse teostamise õiguse (sealhulgas operaatori vahendusel), ilma et tal oleks vaja Kliendi eraldi nõusolekut iga sellise tasu ülekandmiseks (välja arvatud juhul, kui konkreetse Teenuse eest tasumise reeglid näevad ette muud tasumise korda).

2.14 Supermina esitab Kliendile arveid digitaalsel kujul. Allkirja olemasolu arvel ei ole vajalik. Olenemata sellest, kas Klient on arve kätte saanud, on ta kohustatud tagama, et tema maksekaardiga seotud arvelduskontol oleksid kõigi Lepingus ettenähtud maksete sooritamiseks vajalikud rahalised vahendid ülekande toimumise päevaks.

2.15 Kui ülekande teostamise esimene katse ebaõnnestub (näiteks põhjusel, et pangast saabub keeldumine või maksekaardiga seotud arvelduskontol pole piisavalt raha), on Superminal õigus viivitamatult peatada uue perioodi teenus, mille eest Klient pole tasunud, ning kuni uue perioodi teenue eest tasumiseni. Superminale on seejuures õigus teha Lepingu kehtivuse ajal ja 1 (ühe) kuu jooksul pärast selle kehtivuse lõppemist piiramatu arv katseid vastavate maksetehingute teostamiseks.

2.16 Kui maksumäärad või -korraldused muutuvad, on Superminal õigus ühepoolselt muuta kõiki Lepingu summasid vastavalt maksumäärade või -korralduste muutumisele, teavitades Klienti sellest vähemalt 14 päeva ette. Supermina ei teavita Klienti summade vähendamisest.

2.17 Juhul kui Klient ei ole kasutanud Teenust Superminast mitte sõltuvatel põhjustel, ei ole Kliendil õigust saada teenustasu tagastust, ei täielikult ega osaliselt.

2.18 Leping on tähtajatu, seega kehtib kuni lõpetamiseni Kliendi või Supermina poolt.

2.19 Kliendil on õigus Leping igal ajal lõpetada, selleks logige Supermina veebikeskkonnas oma kontole, ning järgige Lepingu lõpetamiseks antud instruktsioone.

2.20 Leping lõppeb koheselt, kui olete lõpetamise soovi oma Supermina kasutajakontol kinnitanud. Lepingu lõpetamisel jooksva perioodi eest makstud tasu Kliendile ei tagastata. Kliendil on õigus kuni jooksva perioodi lõpuni ostetud Teenuste kasutamist jätkata ning seda tehes kohalduvad Teenusele käesolevad Kasutustingimused, välja arvatud tasu maksmist reguleerivad punktid.

2.21 Superminal on õigus Leping erakorraliselt ilma etteteatamistähtajata üles öelda juhul, kui:

  1. Klient on esitanud Superminale valed, ebatäpsed või ebatäielikud isiku-, kontakt- või maksekaardi andmed või kui ta on üritanud kasutada kolmanda isiku vastavaid andmeid;
  2. Kliendi Supermina kasutajakontot kasutab Kliendist erinev isik;
  3. Klient rikub muul viisil oluliselt Lepingut.

2.22 Juhul, kui Supermina ütleb Lepingu üles eelpool mainitud erakorralistel põhjustel, ei tagastata Kliendile teenustasu pärast Lepingu lõpetamist järelejäänud kasutamata teenuse kehtivusaja eest ning Supermina peab selle kinni leppetrahvina. Lisaks on Supermina õigus keelduda Kliendiga uute lepingute sõlmimisest.

2.23 Superminal on olenemata põhjusest õigus Leping üles öelda, teatades sellest Kliendile 30 päeva ette.

3. Kasutaja kohustused

3.1. Veebilehte kasutades nõustud, et:

  • Kasutad veebilehte ja selle sisu ainult isiklikul ja mitteärilisel eesmärgil.
  • Ei kopeeri, levita, müü ega litsentseeri veebilehel olevat sisu ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.
  • Ei kasuta veebilehte ega selle sisu ebaseaduslikel eesmärkidel ega sellistel viisidel, mis võivad kahjustada meie õigusi või kolmandate isikute õigusi.

4. Autoriõigused ja intellektuaalomandi õigused

4.1. Kogu veebilehel olev sisu, sealhulgas tekstid, graafika, logod, pildid, videod, helid ja tarkvara, on Supermina või selle sisu pakkujate intellektuaalomand ja kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse ja muude intellektuaalomandi õiguste seadustega.

4.2. Supermina annab sulle piiratud, isikliku, mitteeksklusiivse ja mitteüleantava litsentsi veebilehel oleva sisu kasutamiseks ainult käesolevate kasutustingimuste kohaselt.

5. Kolmandate osapoolte lingid

5.1. Veebileht võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Nende veebilehtede kasutamine ja nende sisu usaldamine on sinu enda vastutusel.

6. Teave ja sisu

6.1. Kogu veebilehel olev teave ja sisu on mõeldud üksnes üldiseks informatsiooniks. Kuigi me püüame tagada teabe ja sisu täpsust ja ajakohasust, ei saa me tagada, et see on alati täielik, õige ja ajakohane.

6.2. Supermina ei anna mingit garantiid ega kinnitust, et meie teenuse kasutamine toob kaasa konkreetseid tulemusi ega taga teatud tulemusi.

7. Vastutuse piiramine

7.1. Supermina ei vastuta mistahes otsese, kaudse, juhusliku, erilise, järjestikuse või karistusliku kahju eest, mis tuleneb veebilehe või selle sisu kasutamisest või võimetusest seda kasutada, sealhulgas, kuid mitte ainult, äritegevuse katkemisest, andmete kaotusest või kasumi kaotusest, sõltumata sellest, kas kahju on ettenähtav või mitte.

7.2. Me ei väida ega garanteeri, et veebileht toimib katkestusteta või veatult, et vead parandatakse või et veebileht ja selle server on viirustest või muudest kahjulikest komponentidest vabad.

8. Kampaaniad

8.1 Superminal on õigus läbi viia kampaaniaid, mille käigus antavad soodustused kehtivad ainult kampaaniatingimustes määratud ajavahemikul ning laienevad vaid isikutele, kes vastavad kampaaniatingimustes toodud määratlusele.

8.2 Kampaania tingimused rakenduvad reeglina vaid uutele Klienditele ja Superminal on õigus keelduda isikuga Lepingu sõlmimisest juhul, kui esineb kahtlus, et isik on lõpetanud Lepingu üksnes või peamiselt kampaaniasoodustuse saamise eesmärgil.

9. Muudatused kasutustingimustes

9.1 Superminal on õigus igal ajal Kasutustingimusi ja Teenuste hinnakirja ühepoolselt muuta, teavitades muudatustest Supermina veebikeskkonnas 14 päeva ette, seega jõustuvad muudatused veebiteavitusest 14 päeva möödumisel. Juhul, kui Klient muudatustega ei nõustu, on tal õigus Leping üles öelda. Juhul kui Klient Lepingut enne muudatuste jõustumist ei lõpeta, loetakse ta muudatustega nõustunuks ning lepinguline suhe jätkub muudetud tingimustel.

10. Teadete saatmine

10.1 Kui Lepingus pole märgitud teisiti, siis Supermina edastab kõik Lepingu ja Kasutustingimustega seotud teated ja muu kirjavahetuse Kliendile kasutades Lepingus märgitud kontaktandmeid, eelkõige Lepingusse märgitud e-posti aadressil. Teated ja muu kirjavahetus loetakse Kliendile kättetoimetatuks, kui edastamisest on möödunud seitse (7) kalendripäeva.

10.2 Supermina avaldab kõik üldised Teenustega seotud teated oma veebikeskkonnas.

11. Isikuandmete töötlemine

11.1 Supermina töötleb Kliendi isikuandmeid oma veebilehel avaldatud Privaatsuspoliitikas.

12. Kontakt

12.1 Kui sul on meie teenuste või käesolevate kasutustingimuste kohta küsimusi või kommentaare, võta meiega ühendust e-posti aadressil hello@supermina.ee või kasuta veebilehel olevat kontaktvormi.

Käesolevad kasutustingimused jõustusid 16.03.2023.